วันที่
ชื่อเรื่อง
2  มิ.ย. 2566
ซื้อน้ำดื่มชนิดแก้ว โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มิ.ย. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มิ.ย. 2566
จ้างเหมาจัดดอกไม้ประดับตกแต่งสถานที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มิ.ย. 2566
จ้างเหมาจัดทำโครงไม้สำหรับจัดทำบูธนิทรรศการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มิ.ย. 2566
จ้างเหมาจัดทำป้าย จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มิ.ย. 2566
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มิ.ย. 2566
จ้างเหมาจัดทำไวนิลพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มิ.ย. 2566
จ้างเหมาจัดทำอหารว่างและเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มิ.ย. 2566
จ้างเหมาจัดสถานที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มิ.ย. 2566
ซื้อของที่ระลึก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง