เทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี : www.tessabanpong.go.th
 
 
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ข้อมูลทั้งหมด 22 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน โดย
1 การบันทึกข้อมูลการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น [ 18 ก.พ. 2564 ]20 สำนักปลัดเทศบาล
2 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย [ 10 ก.พ. 2564 ]23 สำนักปลัดเทศบาล
3 การลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพ [ 5 ก.พ. 2564 ]21 สำนักปลัดเทศบาล
4 การเลื่อนขั้นเงินเดือน [ 5 ก.พ. 2564 ]20 สำนักปลัดเทศบาล
5 กระบวนการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า [ 29 ม.ค. 2564 ]21 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
6 การจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี [ 28 ม.ค. 2564 ]21 สำนักปลัดเทศบาล
7 การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ [ 18 ม.ค. 2564 ]20 สำนักปลัดเทศบาล
8 คู่มือปฏิบัติงานทะเบียนประวัติพนักงาน [ 15 ม.ค. 2564 ]20 สำนักปลัดเทศบาล
9 คู่มือการขออนุญาตก่อสร้าง [ 15 ม.ค. 2564 ]21 สำนักปลัดเทศบาล
10 คู่มือปฏิบัติงานสารบรรณ [ 15 ม.ค. 2564 ]24 สำนักปลัดเทศบาล
11 คู่มือการชำระภาษีป้าย [ 14 ม.ค. 2564 ]20 กองคลัง
12 คู่มือการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 14 ม.ค. 2564 ]29 กองคลัง
13 คู่มือการปฏิบัติงานของศูนย์ข้อมูลข่าวสาร [ 13 ม.ค. 2564 ]28 สำนักปลัดเทศบาล
14 คู่มือการปฏิบัติงานของศูนย์ช่วยเหลือประชาชน [ 13 ม.ค. 2564 ]21 สำนักปลัดเทศบาล
15 คู่มือปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน [ 13 ม.ค. 2564 ]19 สำนักปลัดเทศบาล
16 คู่มือปฏิบัติงานการช่วยเหลือและบรรเทาสาธารณภัย [ 13 ม.ค. 2564 ]31 สำนักปลัดเทศบาล
17 คู่มือปฏิบัติงานการประชุมสภาท้องถิ่น [ 13 ม.ค. 2564 ]23 สำนักปลัดเทศบาล
18 คู่มือการจัดทำงบประมาณ [ 13 ม.ค. 2564 ]25 สำนักปลัดเทศบาล
19 คู่มือการเบิกจ่ายเงิน [ 11 ม.ค. 2564 ]36 กองคลัง
20 การขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง หรือรื้อถินอาคาร [ 8 ม.ค. 2564 ]21 กองช่าง
 
หน้า 1|2