จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 7 ตุลาคม 2560

 

จำนวนประชากรแยกตามเพศ

ตำบล

ชื่อหมู่บ้าน

หมู่ที่

หลังคาเรือน

ชาย(คน)

หญิง(คน)

รวม(คน)

โป่งน้ำร้อน

บ้านคลองตาคง

1

206

852

176

1,028

บ้านพญากำพุช

2

159

211

234

445

บ้านโป่งน้ำร้อน

6

359

383

331

714

ทับไทร

 

บ้านทับไทร

1

1,746

1,533

1,524

3,057

บ้านวังกระแพร

2

427

600

599

1,199

บ้านพังงอน

3

91

159

168

327

บ้านมาบคล้า

6

502

595

632

1,227

บ้านทุ่งม่วง

7

150

233

238

471

บ้านซอย  14

8

232

271

246

517

รวม

3,872

4,837

4,148

8,985

 

ที่มา  :  สำรวจเมื่อวันที่  7  กุมภาพันธ์  2560