จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 7 ตุลาคม 2560

 
ข้อมูลทะเบียนราษฎร
ประจำเดือน ตุลาคม 2560
ข้อมูล ญ วันที่ 30 กันยายน 2560 : ประชากรจำนวน - คน
วันที่ การเกิด(คน) การตาย(คน) การย้ายเข้า(คน) การย้ายออก(คน) จำนวนทั้งสิ้น(คน)
1 44
5
6
+
84
2   5
     
3          
4 4
       
5          
6   4
     
7       5
 
8          
9          
10       5
5
11          
12          
13          
14          
15          
16          
17          
18          
19          
20          
21  
4
     
22          
23          
24          
25          
26     4
   
27   4
     
28          
29       4
 
30          
31          
รวมทั้งสิ้น