วันที่
ชื่อเรื่อง
17  พ.ค. 2567
ซื้อของที่ระลึก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ค. 2567
จ้างเหมาจัดทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ค. 2567
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ค. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ค. 2567
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ค. 2567
ซื้อหมึกพิมพ์ Brother TN-๒๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ค. 2567
ซื้อโครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและนักเรียนโรงเรียนสังกัด สพฐ.ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2567
จ้างจัดทำป้ายไวนิลฟิวเจอร์บอร์ดและรูปเล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2567
จ้างเหมาจัดทำสติ๊กเกอร์ซีทรูติดกระจก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2567
ซื้อถ่านอัลคาไลน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง