จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 7 ตุลาคม 2560

 
     
   นายอมร  ชุ่มพุดซา  
  ผู้อำนวยการกองช่าง
(นักบริหารงานช่าง ระดับกลาง)
 
   
 นายวิรัตน์  เทียบแสง  นางสาวนราภรณ์  พจนาวัลย์
นายช่างโยธาชำนาญงาน  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
 
 
 นายชัชเวช  ลิ้มวดี นายชัยยะ  ส่องสว่าง นายสุขสันต์  ป้องปาน
 คนงานช่าง ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
     
นายสมบัติ  ไชยเชตุ นายประเสริฐ  ปัญญาทิพย์ นายเฉลิมชัย  ทินธิบุญ
คนงาน พนง.ขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก
พนง.ขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก
     
นายชาญณรงค์  พรหมจรรย์ นายสมศักดิ์  หอมพลู  นายคนอง  สมน้อย
พนง.ขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง
พนง.ขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก
 พนง.ขับรถยนต์