เทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี : www.tessabanpong.go.th
 
 

จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 7 ตุลาคม 2560

สำนักปลัดเทศบาล

   
  นางนราพร  มิตรวิเชียร  
  หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับกลาง)
 
   
 นายธราธร  มิตรวิเชียร นางสาวจรรยา  วิสุทธิแพทย์
 หัวหน้าฝ่ายปกครอง
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
 
 
นายปกรณ์ เวชทรัพย์
จ่าเอกเก่ง  งามชื่น
 นิติกรชำนาญการ นักจัดการงานเทศกิจชำนาญการ
     
นางพินญาภา  ชัยชาญ นางสาวทิพาวรรณ  เปล่งปลั่ง นายประสงค์  วิสุทธิแพทย์
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ นักทรัพยากรบุคคล พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
   

นางสาวสุรีพร  คำดี  นางสาวภวันรัตน์  ฟักแฟง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  คนงาน
 
 
 
นางสาวพิมพ์ลภัส  น้ำฟ้า นายสุชาติ  ศรีจันทร์อิน
นายบุญมา  นพจันทร์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานทะเบียน
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา พนักงานขับรถยนต์

 
นางสาวสุรีรัตน์  กะหมายสม -ว่าง-
นางติ๋ว  รอดบรรจบ
นักการ คนงาน ภารโรง
   
นางกันติชา  ทองเลื่อน
นายพิชิต  มิตรวิเชียร นายพิชิต  เจริญจิตต์
ภารโรง พนักงานดับเพลิง พนักงานดับเพลิง

   
นายกรวิทย์  พงษ์นุกูล
นายอรชุน  กวางทอง นายวิรัตน์  ปลื้มผล
พนักงานดับเพลิง
พนักงานดับเพลิง พนักงานดับเพลิง
 
 

 
นายชลพิชญ์  พิมพ์นาค
นายสุธนท์  แก่นตัก -ว่าง-
พนักงานดับเพลิง
พนักงานดับเพลิง พนักงานดับเพลิง