เทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี : www.tessabanpong.go.th
 
 

จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 7 ตุลาคม 2560

กองคลัง

     
  นางดาราธร  รักความชอบ  
  ผู้อำนวยการกองคลัง
(นักบริหารงานการคลัง ระดับกลาง)

 
   
นางสาวขนิษฐา  นะภาโชติ นางดวงใจ  ประคองศักดิ์ นางสาวทัศนีย์  กวางทอง
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)
หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)
เจ้าพนักงานพัสดุ
     
นางสาวกาญจนา  พรมจันทา นางสาววสุนธรา  สวนอารัญ นางวิลาวัลย์  นุ่มมีชัย
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน เจ้าพนักงานพัสดุ
 
 
นางสาวชวัลรัตน์  ธรรมปัญญา นางสาวโชติกา  แสงเนตร นางสาวอุไรพร  คำสุ่ย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ
คนงาน