เทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี : www.tessabanpong.go.th
 
 

จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 7 ตุลาคม 2560

กองการศึกษา

 นางดาราธร  รักความชอบ
ผู้อำนวยการกองคลัง
(นักบริหารงานการคลัง ระดับกลาง)

รักษาการ ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ
     
  นางปิยรัตน์ บุญชู  
  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ  
 
นางวันเพ็ญ  แตงกระโทก นางสาวกชกร  อิ่มผ่อง นางสาวพาจนา  กวางทอง
ครู ครู ครู
 
 
 นางเสาวนีย์  บุดพันธ์ นางสุทธินันท์  วงษ์วิสิฏฐ์ นางสาวสุชาดา  พันธุรังษี
ครู
ครู
ครู
 
 
นางราตรี  วงษ์อามาตย์ นางสาวบุรพร  แก้วเจริญ นางสาวศิริพร  ทองอยู่
ครู ครู
ครู
 
   
นางปาริชาติ  นวนวิลัย นางสุภาพ  แสงสุข นางสุนันทา  จันทร์แก้ว
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กนางสาวญาณิศา  พุทธิสาย
นางสาวสุจิตรา  เจียมจำรัส
นางนิรัชพร  นาแถมนาค
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
 

นางสาวอารี  สุดใจ
นางสาวกนกวรรณ  อิทธิการัณย์กุล
นางสาวกรชวัล  อนุรักษ์สุนทร
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
     
นางสาวอภิภาวดี  ลือสถาน
นางสาวอารดา  ละมูลมอญ
นางสาวบังอร  จำนงษ์รัก
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
   
นางสาวชุลีพร  อิ่มเอี่ยม
นายพงษ์ยุทธ  แซ่เจา
นางสาววิภาวดี  เกิดเสม
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
พนักงานขับรถยนต์
คนงาน