เทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี : www.tessabanpong.go.th
 
 

จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 7 ตุลาคม 2560

วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

วิสัยทัศน์เทศบาลตําบลโป่งน้ำร้อน (Vision) “โป่งน้ำร้อนเป็นเมืองแห่งความสุข ศูนย์กลางสู่ประตูอาเซียน ประชาชนอยู่ดีมีสุขตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง” พันธกิจ พันธกิจที่ 1 บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล พัฒนางานโดยยึดแนวพระราชดำริ “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พันธกิจที่ 2 พัฒนาท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วมและบูรณาการมุ่งสู่ความมั่นคงยั่งยืน พันธกิจที่ 3 พัฒนาท้องถิ่นตามบทบาทอำนาจหน้าที่ให้เกิดความสมดุล ครอบคลุม และทั่วถึง