เทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี : www.tessabanpong.go.th
 
 

จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 7 ตุลาคม 2560

สภาพและข้อมูลพื้นฐาน

ที่ตั้ง  เทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อนตั้งอยู่ทางทิศเหนือของจังหวัดจันทบุรี  ห่างจากกรุงเทพมหานครประมาณ  278  กิโลเมตร  และ ห่างจากจังหวัดจันทบุรี 40  กิโลเมตร  มีถนนสายหลักในการติดต่อระหว่างจังหวัดจันทบุรีและจังหวัดสระแก้ว คือ ถนนสายจันทบุรี สระแก้ว

เขตการปกครอง ปัจจุบันเขตการปกครองของเทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน  ครอบคลุมพื้นที่  บางส่วนของตำบลทับไทรและตำบลโป่งน้ำร้อน ทั้งหมด 9 หมู่บ้าน มีพื้นที่ทั้ง หมด 43,125 ไร่หรือ 69 ตารางกิโลเมตร  ดังนี้

          1. ตำบลโป่งน้ำร้อน  รับผิดชอบ  3 ชุมชน  ได้แก่

-  ชุมชนคลองตาคง               หมู่ที่  1         บางส่วน

-  ชุมชนพญากำพุช               หมู่ที่  2         บางส่วน

-  ชุมชนโป่งน้ำร้อน               หมู่ที่  6         บางส่วน

 2. ตำบลทับไทร  รับผิดชอบ  13  ชุมชน  ได้แก่

-  ชุมชนเขาสอยดาวใต้           หมู่ที่  1        

-  ชุมชนทับไทรกลาง             หมู่ที่  1   

-  ชุมชนทับไทรล่าง              หมู่ที่  1   

-  ชุมชนตลาดสด                 หมู่ที่  1   

-  ชุมชนซอยสง่า                  หมู่ที่  1   

-  ชุมชนวังกระแพร              หมู่ที่  2         บางส่วน

- ชุมชนน้ำเขียว                   หมู่ที่  2

-  ชุมชนพังงอน                   หมู่ที่  3         บางส่วน

-  ชุมชนมาบคล้า                 หมู่ที่  6         บางส่วน

-  ชุมชนชะแมบ                  หมู่ที่  6

-  ชุมชนคลองตานี                หมู่ที่  6

-  ชุมชนทุ่งม่วง                   หมู่ที่  7         บางส่วน

-  ชุมชนซอย  14                 หมู่ที่  8                  

อาณาเขต ของเทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อนเป็นไปตามประกาศกระทรวงมหาดไทย  เรื่อง  เปลี่ยนแปลงเขตสุขาภิบาลโป่งน้ำร้อน  อำเภอโป่งน้ำร้อน  จังหวัดจันทบุรี  ประกาศ    วันที่  17  มกราคม  2509  และประกาศในราชกิจจานุเบกษา  เล่ม  83  ตอนที่  8  เมื่อวันที่  25  มกราคม  2509  ดังนี้

ทิศเหนือ ตั้งแต่หลักเขตที่  1  ซึ่งตั้งอยู่ตรงหลักเขตที่ป่าสงวนที่  190  เส้นเขตเป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือถึงหลักเขตที่  2  ซึ่งตั้งอยู่ริมคลองพระพุทธฝั่งตะวันออกตรงปากคลองไก่ดักฝั่งใต้   จากหลักเขตที่  2  เลียบตามริมคลองพระพุทธฝั่งตะวันออกไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้  ถึงหลักเขตที่  3  ซึ่งตั้งอยู่ริมถนนสายพังงอน-พญากำพุชฟากตะวันตก   จากหลักเขตที่  3  เลียบตามริมถนนสายพังงอนพญากำพุช  ฟากตะวันตกไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ถึงหลักเขตที่ 4 ซึ่งตั้งอยู่ห่างจากศูนย์กลางถนนสายมาบคล้าโป่งน้ำร้อน  1,000  เมตร  จากหลักเขตที่  4  เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันออกถึงหลักเขตที่ 5  ซึ่งตั้งอยู่ริมคลองโป่งน้ำร้อน ฝั่งตะวันตกห่างจากปากคลองกลางฝั่งตะวันออก  650  เมตร

ทิศตะวันออก   จากหลักเขตที่  5  เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ระยะทาง  1,750  เมตร  ถึงหลักเขตที่  6  ซึ่งตั้งอยู่ห่างจากศูนย์กลางถนนสายโป่งน้ำร้อนสามสิบ  ตามแนวเส้นตั้งฉากจากถนน  300  เมตร  จากหลักเขตที่  6  เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้  ตามแนวเส้นตั้งฉากกับถนนสาย      โป่งน้ำร้อน สามสิบ  ถึงหลักเขตที่  7  ซึ่งตั้งอยู่ริมคลองโป่งน้ำร้อนฝั่งตะวันตก

ทิศใต้    จากหลักเขตที่  7  เลียบตามริมคลองโป่งน้ำร้อนฝั่งตะวันตกทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือแล้วเลียบตามริมคลองตาคงฝั่งใต้ไปทางทิศตะวันตกถึงหลักเขตที่ 8 ซึ่งตั่งอยู่ริมถนนสายมาบคล้า-โป่งน้ำร้อนฟากใต้     จากหลักเขตที่  8  เลียบตามริมถนนสายมาบคล้า โป่งน้ำร้อน  ฟากใต้ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ลงใต้ถึงหลักเขตที่  9  ซึ่งตั้งอยู่ริมคลองตาคง  ฝั่งตะวันออก   จากหลักเขตที่  9  เลียบตามริมคลองตาคงฝั่งตะวันออกไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้  ถึงหลักเขตที่  10  ซึ่งตั้งอยู่ตรงข้ามปากคลองกะดักฝั่งตะวันตก จากหลักเขตที่  10  เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้  ถึงหลักเขตที่  11  ซึ่งตั้งอยู่ริมถนนสายจันทบุรี สระแก้ว  ฟากตะวันตกตรงริมคลองฉายบนฝั่งเหนือ

ทิศตะวันตก  จากหลักเขตที่  11  เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  ถึงหลักเขตที่  12  ซึ่งตั้งอยู่หลักเขตป่าสงวนที่ 70 จากหลักเขตที่  12  ถือตามแนวเขตป่าสงวนไปทางทิศเหนือบรรจบหลักเขตที่  1

  แผนที่แสดงอาณาเขตการปกครอง


 2. ลักษณะโครงสร้างประชากรโดยทั่วไป ส่วนใหญ่จะอพยพมาจากที่อื่น เพื่อมาประกอบการเกษตรกรรม ประชากรที่เป็นคนพื้นบ้านเดิมจะมีน้อยกว่า  ซึ่งปัจจุบันภายในเขตเทศบาลจะมีแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาทำงานและเป็นประชากรแฝงที่เทศบาลต้องดูแลในด้านการบริการสาธารณะ

          3. ความหนาแน่นของประชากรจะมีความหนาแน่นเฉพาะบริเวณชุมชนทับไทร  เพราะใกล้แหล่งการค้า  และเส้นทางคมนาคมสะดวก และยังเป็นเส้นทางศูนย์กลางเชื่อมโยงสู่จังหวัดต่างๆ  ส่วนชุมชนอื่นๆ นั้น จะกระจายตัวกัน อยู่อาศัยเป็นกลุ่มบ้านไม่ค่อยหนาแน่น  เพราะจะอาศัยอยู่ตามสวน หรือไร่

 


[ดาวน์โหลดเอกสารทั้งหมด]