เทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี : www.tessabanpong.go.th
 
 

จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 7 ตุลาคม 2560

หัวหน้าส่วนราชการ

     
  นายเศกสรรค์  แก้วเชื้อ  
  ปลัดเทศบาล 
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)
 
     
 นางนราพร  มิตรวิเชียร นางดาราธร  รักความชอบ  นายอมร  ชุ่มพุดซา
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับกลาง)
ผู้อำนวยการกองคลัง
(นักบริหารงานการคลัง ระดับกลาง)
 ผู้อำนวยการกองช่าง
(นักบริหารงานช่าง ระดับกลาง)
     
 นางดาราธร  รักความชอบ พันจ่าเอกฉิมาชัย  ชาเบาะ  นายเศกสรรค์  แก้วเชื้อ
ผู้อำนวยการกองคลัง
(นักบริหารงานการคลัง ระดับกลาง)
รักษาการ ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ
 หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
รักษาการ ผู้อำนวยการกองการประปา
ปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)

รักษาการ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ