เทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี : www.tessabanpong.go.th
 
 

จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 7 ตุลาคม 2560

คณะผู้บริหาร

 
นายพินิจ  เพชรน่าชม
นายกเทศมนตรี
   
นายบุญมี  ชะแมบ
นายสุรินทร์  แสงสาย
รองนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี
 
นายชัยสิทธิ์  อินทร์เอี่ยม
นายสมนึก  บุญโพธิ์แก้ว
เลขานายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี