เทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี : www.tessabanpong.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกาศแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

    รายละเอียดข่าว

ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562  มาตรา  30  ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562  ข้อ 23      ข้อ 24 และข้อ 25 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างภายในเขตองค์กรส่วนท้องถิ่นและจัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง โดยแสดงประเภท  จำนวน  ขนาดของสิ่งปลูกสร้าง การใช้ประโยชน์ในที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง รวมถึงรายละเอียดอื่นที่จำเป็นแก่การประเมินภาษี และประกาศบัญชีดังกล่าว ให้ผู้เสียภาษีทราบ นั้น

ฉะนั้น  เทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน จึงของประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่อยู่ในเขตของเทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน  เพื่อให้เจ้าของที่ดิน  หรือผู้ครอบครองที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตรวจสอบความถูกต้อง       ของรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของท่าน เพื่อประโยชน์ในการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ต่อไป    เอกสารประกอบ ประกาศแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
 
    วันที่ลงข่าว
: 29 พ.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว : กองคลัง