เทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี : www.tessabanpong.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


กำหนดการและช่องการการชำระภาษีฯ ประจำปี 2562

    รายละเอียดข่าว

ระยะเวลาการยื่นแบบ/ชำระภาษีฯ

1.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน

ระยะเวลาการยื่นแบบ/ชำระภาษี รับยื่นแบบ เดือน มกราคม - กุมภาพันธ์ ของทุกปีชำระภาษีภายใน 30 วันนับแต่วันถัดจากที่ได้รับแจ้งการประเมิน

2.ภาษีป้าย

ระยะเวลาการยื่นแบบ/ชำระภาษี รับยื่นแบบ เดือน มกราคม - มีนาคม ของทุกปีชำระภาษีภายใน 15 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งประเมิน

กรณี ติดตั้งป้ายใหม่ให้ยื่นแบบ/ชำระภาษีภายใน 15 วันหลังจากติดตั้งป้าย

3.ภาษีบำรุงท้องที่

ระยะเวลาการยื่นแบบ/ชำระภาษี รับยื่นแบบภายในเดือนมกราคม กรณีที่มีการตีราคาปานกลางที่ดินใหม่ เมื่อครบ4ปี ยื่นแบบภายใน เดือนมกราคม ชำระเงินภาษีตั้งแต่เดือน มกราคม ถึง เมษายน ของทุกปี
กรณี ที่ดินมีการเปลี่ยนแปลงยื่นแบบภายใน 30 วันนับแต่วันที่เป็นเจ้าของที่ดินใหม่หรือมีการเปลี่ยนแปลงเนื้อที่ดิน

ช่องทางในการชำระภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆ

ช่องทางในการชำระภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆ

1. ติดต่อชำระด้วยตนเอง ณ สำนักงานเทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน เปิดให้บริการ วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ ั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกำหนด)

2. การชำระภาษีทางไปรษณีย์โดยส่งธนาณัติหรือตั๋วแลกเงินของธนาคารหรือเช็คที่ธนาคารรับรอง สั่งจ่ายให้แก่เทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน เปิดให้บริการ วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา08:30 - 16:30 .และ วันเสาร์ ตั้งแต่เวลา08:30 - 12:00 . (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกำหนด)

3. การชำระทางธนาคารกรุงไทย สำหรับผู้เสียภาษีที่ได้รับใบแจ้งหนี้ภาษีจากทางเทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อนเท่านั้น กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อรับใบแจ้งหนี้ในการชำระภาษีฯ (เฉพาะการชำระภาษีประจำปีภายในกำหนดเวลาและให้ถือวันที่ ชำระผ่านธนาคารเป็นวันชำระภาษี) เปิดให้บริการ วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ ั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกำหนด)

 

 

 

 

 

     เอกสารประกอบ กำหนดการและช่องการการชำระภาษีฯ ประจำปี 2562
 
    วันที่ลงข่าว
: 5 ธ.ค. 2561
    ผู้ลงข่าว : กองคลัง