เทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี : www.tessabanpong.go.th
 
 
 


โครงการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ในพื้นที่ตำบลโป่งน้ำร้อน ในการดำเนินการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ


เมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๕ ณ อาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน เทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อนได้ร่วมกับสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๖ ได้ดำเนินการจัดโครงการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ในพื้นที่ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี ในการดำเนินการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำค่ายเทวาพิทักษ์ พร้อมระบบกระจายน้ำหมู่ที่ ๑ ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงรายละเอียดให้ประชาชนผู้มีส่วนได้เสียเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นในโครงการดังกล่าว เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำและสนองตอบต่อความต้องการของชุมชนอย่างแท้จริง โดยมี นายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร ผู้แทนสมาชิกสภาเทศบาล ผู้แทนจากสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๖ บุคคลภายนอก ซึ่งได้แก่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในเขตพื้นที่ เข้าร่วมรับฟังและร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ผลการรับฟังความคิดเห็น ประชาชนทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม มีความคิดเห็นพ้องกันว่า เพื่อให้ประชาชนทุกคนสามารถใช้ประโยชน์จากโครงการนี้ร่วมกันได้ ในอนาคต จึงมีมติเห็นด้วยกับโครงการ

2024-04-16
2023-09-05
2023-08-25
2023-08-03
2023-03-09
2023-01-30
2022-08-30
2022-08-18
2022-06-24
2022-06-10