เทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี : www.tessabanpong.go.th
 
 
 


โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 2565


เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อนได้จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการดำเนินการทางวินัย ประจำปีงบประมาณ 2565 ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับวินัยและคุณธรรม จริยธรรม ในอันที่จะส่งผลต่อการปฏิบัติราชการและภาพลักษณ์ของหน่วยงานในการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เกิดประสิทธิภาพ ปราศจากการทุจริตคอรับชั่น ณ อาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน โดยมีนายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานเทศบาลเข้าร่วมโครงการดังกล่าว จำนวน ทั้งสิ้น 45 คน ทั้งนี้ นายพินิจ เพชรน่าชม นายกเทศมนตรีตำบลโป่งน้ำร้อน ได้มอบนโยบายในการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดความโปร่งใส ต่อต้านการทุจริต พร้อมทั้งให้นำนโยบาย No Gift Policy ไปสู่การปฏิบัติ

2024-04-16
2022-08-30
2022-08-18
2022-06-24
2022-06-10
2022-05-27
2022-05-26
2022-03-15
2022-02-28
2022-01-28