เทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี : www.tessabanpong.go.th
 
 
 


กิจกรรมการแสดงเชิงสัญลักษณ์ต่อต้านการทุจิตคอรัปชั่น


เมื่อวันที่  ๑๔  มีนาคม  ๒๕๖๕  นายพินิจ  เพชรน่าชม  นายกเทศมนตรีตำบลโป่งน้ำร้อน  เป็นประธานการประชุมผู้บริหารและพนักงานของเทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน  ประจำปี  ๒๕๖๕  ณ  ห้องประชุมชั้นสาม  อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน  การประชุมประกอบไปด้วยเรื่อง  การจัดทำมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน  การนำนโยบาย  No Gift Policy  ไปสู่การปฏิบัติ  การกำหนดมาตรการเพื่อจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์  และกิจกรรมการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ในการป้องกันและป้องกันการทุจริตคอรัปชั่น

นายพินิจ เพชรน่าชม นายกเทศมนตรีตำบลโป่งน้ำร้อน ได้กล่าวว่า การประชุมครั้งนี้จะเป็นการช่วยยกระดับ/ส่งเสริมให้เทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน ลดความเสี่ยงการทุจิตและมีการจัดการการทุจริตประพฤติมิชอบดียิ่งขึ้น ช่วยยกระดับการบริหารจัดการให้มีคุณธรรมและความโปร่งใส

2024-04-16
2023-09-05
2023-08-25
2023-08-03
2023-03-09
2023-01-30
2022-08-30
2022-08-18
2022-06-24
2022-06-10