เทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี : www.tessabanpong.go.th
 
 
 


โครงการฝึกอบรมอาชีพการทำขนมไทยของผู้สูงอายุและผู้พิการ


โครงการฝึกอบรมอาชีพ (การทำขนมไทย) วันที่ 30 สิงหาคม 2565 ประจำปีงบประมาณ 2565 เทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อนเพื่อส่งเสริมความรู้ทักษะด้านอาชีพให้แก่ประชาชน  เป็นการสร้างรายได้แก่ตนเองและครอบครัว ตลอดจนมีการดำเนินชีวิตบนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของกลุ่มองค์กรต่างๆ เช่น กลุ่มสตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส

2024-04-16
2023-09-05
2023-08-25
2023-08-03
2023-03-09
2023-01-30
2022-08-30
2022-08-18
2022-06-24
2022-06-10