เทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี : www.tessabanpong.go.th
 
 
 


โครงการฝึกอบรมอาชีพการทำขนมไทยของผู้สูงอายุและผู้พิการ


โครงการฝึกอบรมอาชีพ (การทำขนมไทย) วันที่ 30 สิงหาคม 2565 ประจำปีงบประมาณ 2565 เทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อนเพื่อส่งเสริมความรู้ทักษะด้านอาชีพให้แก่ประชาชน  เป็นการสร้างรายได้แก่ตนเองและครอบครัว ตลอดจนมีการดำเนินชีวิตบนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของกลุ่มองค์กรต่างๆ เช่น กลุ่มสตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส

2022-08-30
2022-08-18
2022-06-24
2022-06-10
2022-05-27
2022-05-26
2022-03-15
2022-02-28
2022-01-28
2021-11-01