เทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี : www.tessabanpong.go.th
 
 
 


ฝึกอบรมอาชีพ การประดิษฐ์ผีเสื้อ


งานสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน ร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโป่งน้ำร้อนจัดทำการฝึกอาชีพ เสริมรายได้ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการประกอบอาชีพของประชาชนในชุมชน กลุ่มผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มสตรี

2024-04-16
2022-08-30
2022-08-18
2022-06-24
2022-06-10
2022-05-27
2022-05-26
2022-03-15
2022-02-28
2022-01-28