เทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี : www.tessabanpong.go.th
 
 
 


กิจกรรมส่งเสริมการปลูกผักปลอดสารพิษในชุมชน


งานสวัสดิการสังคม สำนักปลัดเทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน ร่วมกับชมรมผู้สูงอายุ ตำบลทับไทร จัดกิจกรรมส่งเสริมการปลูกผักปลอดสารพิษในชุมชนให้กับ กลุ่มสตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และประชาชนทั่วไป ในเขตเทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน เพื่อนำความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ภายในครัวเรือน

2022-08-30
2022-08-18
2022-06-24
2022-06-10
2022-05-27
2022-05-26
2022-03-15
2022-02-28
2022-01-28
2021-11-01