เทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี : www.tessabanpong.go.th
 
 
 


โครงการฝึกอาชีพ (การทำพวงหรีด)


ในวันที่ 25 สิงหาคม 2566 งานสวัสดิการสังคม สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน ได้ดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมอาชีพ (การทำพวงหรีด) ณ โรงขนถ่ายสินค้า เทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจระดับชุมชน ก่อให้เกิดรายได้ และแก้ไขปัญหาการว่างงานของประชาชนในพื้นที่ โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ กลุ่มสตรี แม่บ้าน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และประชาชนทั่วไป จำนวน 40 คน

2024-04-16
2023-09-05
2023-08-25
2023-08-03
2023-03-09
2023-01-30
2022-08-30
2022-08-18
2022-06-24
2022-06-10