เทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี : www.tessabanpong.go.th
 
 
 


โครงการอบรมและทัศนศึกษาดกูงานการบริหารจัดการขยะมูลฝอยโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน


โครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานการบริหารจัดการขยะมูลฝอยโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน (โรงกำจัดขยะผลิตกระแสไฟฟ้า) 

ระหว่างวันที่ 6 - 8 ตุลาคม 2563 ณ เทศบาลตำบลบ้านไร่ จังหวัดราชบุรี และ ศูนย์กำจัดขยะผลิตไฟฟ้าฯ กรุงเทพมหานคร

2022-08-30
2022-08-18
2022-06-24
2022-06-10
2022-05-27
2022-05-26
2022-03-15
2022-02-28
2022-01-28
2021-11-01