เทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี : www.tessabanpong.go.th
 
 
ป้องกันปราบรามการทุจริต
ข้อมูลทั้งหมด 31 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน โดย
1 กิจกรรมการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง [ 18 มี.ค. 2567 ]0 สำนักปลัดเทศบาล
2 นโยบายไม่รับของขวัญ ประจำปี2565 [ 15 มี.ค. 2565 ]99 สำนักปลัดเทศบาล
3 รายงานการวิเคราะห์คะแนน OIT จากการประเมิน ITA ของเทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อนประจำปีงบประมาณ 2564 [ 13 ม.ค. 2565 ]78 สำนักปลัดเทศบาล
4 ประกาศเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน และประกาศนโยบายการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในเทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน 2564 [ 4 ต.ค. 2564 ]78 สำนักปลัดเทศบาล
5 ประกาศเทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน เรื่อง มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบหรือรับแจ้งการทุจริตหรือตรวจสอบพบการทุจริต 2564 [ 1 ต.ค. 2564 ]90 สำนักปลัดเทศบาล
6 โครงการ หิ้วปื่นโตเข้าวัด ทำบุญฟังธรรม ประจำปี 2564 [ 3 ส.ค. 2564 ]84 สำนักปลัดเทศบาล
7 กิจกรรมเสริมสร้างการป้องกันและปราบปรามการทุจริจในการปฏิบัติงาน ประจำปี 2564 [ 8 เม.ย. 2564 ]99 สำนักปลัดเทศบาล
8 การมีส่วนร่วมของผู้บริหารด้านคุณธรรมและความโปร่งใส [ 31 มี.ค. 2564 ]95 สำนักปลัดเทศบาล
9 การดำเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน [ 30 มี.ค. 2564 ]100 สำนักปลัดเทศบาล
10 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต [ 30 มี.ค. 2564 ]95 สำนักปลัดเทศบาล
11 กิจกรรมยกย่องบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรม และเชิดชูเกียรติแก่บุคคลในการประพฤติตนให้เป็นที่ประจักษ์ 2564 [ 1 ก.พ. 2564 ]137 สำนักปลัดเทศบาล
12 มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต 2564 [ 22 ม.ค. 2564 ]75 สำนักปลัดเทศบาล
13 คู่มือปฏิบัติงานการทุจริตและประพฤติมิชอบ [ 18 ม.ค. 2564 ]89 สำนักปลัดเทศบาล
14 รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน [ 15 ต.ค. 2563 ]93 สำนักปลัดเทศบาล
15 มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต [ 14 ต.ค. 2563 ]98 สำนักปลัดเทศบาล
16 รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน [ 1 ต.ค. 2563 ]89 สำนักปลัดเทศบาล
17 รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2563 รอบ 12 เดือน [ 1 ต.ค. 2563 ]82 สำนักปลัดเทศบาล
18 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ปี 2563(รอบ 6 เดือน).pdf 1 / 2 [ 20 ก.ค. 2563 ]90 สำนักปลัดเทศบาล
19 รายงานการกำกับติดตามการดำนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี ๒๕๖๓ รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๒-มีนาคม ๒๕๖๓) [ 7 พ.ค. 2563 ]92 สำนักปลัดเทศบาล
20 บัญชีสรุปเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 30 มี.ค. 2563 ]104 สำนักปลัดเทศบาล
 
หน้า 1|2