เทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี : www.tessabanpong.go.th
 
 

จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 7 ตุลาคม 2560

สมาชิกสภาเทศบาล

   
 
  นายสมชาย  เจริญสุข  
  ประธานสภาเทศบาล  

โทร.086 - 0042262
   
 
  นายวิวัฒน์  วิสุทธิ์  
  รองประธานสภาเทศบาล  

โทร.086 - 1440792
นายสมพงษ์  ศรีหนูขำ นายชะนะวรรณ  ธรรมคงทอง นายบุญชู  กวางทอง
สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล
โทร.089 - 0970810 โทร.084 - 3503779 โทร.089 - 0504109นายดำรงค์  กวางทอง นายยุทธศักดิ์  กวางทอง นายพรพงษ์  วรรณบุตร
สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล
โทร.093 - 0010940
โทร.086 - 3125642
โทร.086 - 3549193
 

นายฉลาด  สายแก้ว นางสาวดาวประกาย  สายแก้ว นายสมควร  มิตรวิเชียร
สมาชิกสภาเทศบาล
 สมาชิกสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาล
โทร.085 - 2759299
โทร.086 - 1112414 โทร.086 - 1509306
   
 
  นายประคอง  ชะแมบ  
   สมาชิกสภาเทศบาล  
   โทร.092 - 4517692