เทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี : www.tessabanpong.go.th
 
 

จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 7 ตุลาคม 2560

สมาชิกสภาเทศบาล

     
  นายฉลาด  สายแก้ว  
  ประธานสภาเทศบาล  
     
  นายสหชาติ  เรี่ยมทอง  
  รองประธานสภาเทศบาล  
     
นายมงคล  ผิวประกา นายสมชาย  เจริญสุข นายสมพงษ์    ศรีหนูขำ
สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล
     
นายสมควร  มิตรวิเชียร นายไพบูลย์  เมทา นายประคอง   ชะแมบ
สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล
     
 นายวิวัฒน์   วิสุทธิ์  นายจรัญ  กวางทอง  นายศุกร์  พุทธเทวัน
สมาชิกสภาเทศบาล
 สมาชิกสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาล
     
  นายสมคิด  อิทธิการัณย์กุล  
   สมาชิกสภาเทศบาล